Financiën en financieel verslag 2013

Het fonds Sluyterman van Loo, ouderenprojecten, het coöperatiefonds van de RABO bank Velsen e.o en de gemeente Velsen maakten de viering financieel mogelijk. Zwart Techniek en overige sponsoren (zie sponsors) ondersteunden de viering materieel in de vorm van het aanbieden van een aggregaat en bijv.maaltijden.

Afgelopen jaar was het moeilijk om de financiën rond te krijgen. Subsidies werden ontvangen van de gemeente Velsen, het coöperatiefonds van de RABO bank en het Sluyterman van Loo fonds. De gemeente Velsen heeft ook in natura gesponsord. Op de avond zelf waren er twee fooienpotten, waarin vrijwillige bijdragen zijn gedoneerd. Alice Loeters Persoonlijke Uitvaartzorg heeft een ruime financiële bijdrage geleverd. De firma Zwart (aggregaat) en een aantal kleinere sponsoren hebben in natura gesponsord. (catering)

Op basis van de voorlopige cijfers (medio december 2013) leidde de viering van 2013 tot een tekort van bijna € 3.650,--. Begroot was een tekort van € 3.000,-

De uitgaven bedroegen € 12.020,-- (begroot was € 14.500,--) en de inkomsten € 8.380,-- (begroot was € 11.500,--). Kijkend naar de uitgaven is te constateren dat voor een waardige viering een bedrag van rond € 12.000,-- noodzakelijk is. Voor onze stichting is het van wezenlijk belang om structureel een even groot bedrag aan inkomsten te genereren. Dat is zowel in 2012 als in 2013 niet mogelijk gebleken.

Het is erg moeilijk om subsidies en donaties binnen te krijgen. Veel organisaties die cultuur in enigerlei vorm uitdragen, hadden tot voor kort structurele subsidie-inkomsten en proberen nu jaarlijks hun producties en projecten financieel rond te krijgen met behulp van eenmalige subsidies. We merken dat het door het toegenomen beroep op fondsen erg moeilijk voor ons is om subsidies binnen te krijgen. Ook op andere fronten is het moeilijk inkomsten te verwerven. De (voorheen al bescheiden) stroom aan donaties van de plaatselijke middenstand is inmiddels behoorlijk opgedroogd, waarbij de crisis een grote rol speelt. Het lijkt wel mogelijk om tijdens de viering meer inkomsten te krijgen via collectebussen, maar hiermee valt het financiële gat niet te dichten. Voor 2014 is een viering (zelfs met een tekort) nog financieel haalbaar, maar in de periode daarna moeten de inkomsten aanzienlijk hoger zijn.